bio

Som Barbora Krejčová, inak Beba. V roku 2016 som získala titul Mgr. z marketingovej komunikácie na UKF v Nitre a v roku 2020 Mgr. art. v odbore vizuálna komunikácia na VŠVU v BA. Mám 30 rokov, žijem a študujem v Bratislave.

Zaujímam sa o spoločensky zodpovedný dizajn, udržateľný dizajn a výskum v týchto oblastiach.

I'm Barbora Krejčová, otherwise Beba. In 2016 I received masters degree Mgr. from marketing communication at UKF in Nitra and in 2020 degree Mgr. art. in the field of visual communication at AFAD in Bratislava. I am 30 years old, I live and study in Bratislava.

I am interested in socially responsible design, sustainable design and design research.

Štúdium

2018 — 2020 Mgr. art.

Vysoká škola výtvarných umení v BratislaveKatedra vizuálnej komunikácieAteliér 303 (Ateliér Priestor) pod vedením doc. Pavla Chomu, akad. mal. a doc. Mgr. art. Marcela Benčíka, ArtD.

2011 — 2017 Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v BratislaveKatedra vizuálnej komunikácieAteliér 303 (Ateliér Priestor) pod vedením doc. Pavla Chomu, akad. mal. a doc. Mgr. art. Marcela Benčíka, ArtD.

2014 — 2016 Mgr.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakultaKatedra masmediálnej komunikácie a reklamy

2008 — 2011 Bc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakultaKatedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Workshopy

2019 BAK WINTER SCHOOL

16. - 20. decembra 2019organizátori: BAK, Open Studio/Studio IN (VŠVU Bratislava), APART Collective, Kristína Országhová, LOMPrednášajúci: Maria Hlavajova, Isshaq Al- Barbary, Jota Mombaça, Kristína Országhová, PLURAL a iní.

2018 SOCIAL DESIGN

11. - 13. októbra 2018pod vedením Ruth Mateus-Berr, die Angewandtev rámci programu Interreg Slovakia-Austria

Spoločné výstavy

2020 Gelnické Iluminácie

11.–12. septembra 2020Evanjelický kostol Gelnica

2020 In Machine We Trust

4. marca.–5.apríla 2020 v rámci programu Interreg Slovakia-Austria (VŠVU / Die Angewandte / MAK / SCD)

2019 10. Plaster – Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej

17. — 19. mája 2019výstava pod holým nebom "Pod wpływ czasu / Heat of the Moment" prezentujúca plagáty študentov z niekoľkých európskych univerzít

2016 Viac Fullu (v meste)

5. mája 2016 — 10. júla 2016Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok

Ďalšie aktivity

od 2018 Člen akademického senátu VŠVU

Študentská časť Akademického senátu 2018 - 2022Spolu-organizácia Kritická platforma // Debata VŠVU 2019Spolu-organizácia Demontáž // Koncoročná párty VŠVU 2019

2018 Práca v Slovenské múzeum dizajnu

Oddelenie grafického dizajnuOdborná dokumentácia a evidencia zbierkového fondu SMD

2017 — 2018 Spoluzakladateľ Indigo wood

Spoluzakladateľ značky Indigo wood (wood design studio)Návrh loga, vizuálnej komunikácie, propagácie značky, komunikácia so zákazníkmi, dodávateľmi a partnermiDizajn produktov, ručná výroba produktov

2012 — 2013 Spoluzakladateľ skvelaposta.sk

Vývoj užívateľského prostredia, administrátorského prostredia a procesov na pozadí, komunikácia s programátorom, tvorba market. plánov, kampaní pre online a propagačných materiálov, komunikácia s partnermi a dodávateľmi

2011 - 2012 Pergamen Trnava

Pracovná stáž, práca grafického dizajnéra

2010 Dobrovoľník na festivale Divadelná Nitra

Pomoc pri zalamovaní obsahu do vestníka

Studies

2018 — 2020 Mgr. art.

The Academy of Fine Arts and Design Department of visual communication (Master's degree)

2011 — 2017 Bc.

The Academy of Fine Arts and Design Department of visual communication (Bachelor's degree)

2014 — 2016 Mgr.

Constantine the Philosopher University in Nitra , Faculty of ArtsKatedra masmediálnej komunikácie a reklamy (Master's degree)

2008 — 2011 Bc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakultaDepartment of Mass Media Communication and Advertising (Bachelor's degree)

Workshops

2019 BAK WINTER SCHOOL

16. - 20. December 2019organization: BAK, Open Studio/Studio IN (AFAD Bratislava), APART Collective, Kristína Országhová, LOMContributors: Maria Hlavajova, Isshaq Al- Barbary, Jota Mombaça, Kristína Országhová, PLURAL among others.

2018 SOCIAL DESIGN

11. - 13. October 2018the guidance of Ruth Mateus-Berr, die Angewandteunder European program Interreg Slovakia-Austria

Group Exhibitions

2020 Gelnické Iluminácie

11.–12. September 2020Evangelic church Gelnica

2020 In Machine We Trust

4. March.–5.April 2020 under European program Interreg Slovakia-Austria (AFAD / Die Angewandte / MAK / SDC)

2019 10. Plaster – Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej

17. — 19. May 2019open-air exhibition "Pod wpływ czasu / Heat of the Moment" presenting posters of students from several European universities

2016 Viac Fullu (v meste)

5. May 2016 — 10. July 2016Ľudovít Fulla Gallery, Ružomberok

Other activities

from 2018 Member of the Academic Senate of AFAD

Student part of Academic Senate 2018 - 2022Co-organization Critical Platform // Debate VŠVU 2019 (link)Co-organization Disassembly // VŠVU 2019 ending party (link)

2018 Work in the Slovak Museum of Design

Graphic Design DepartmentTechnical documentation and evidence of the SMD collection fund

2017 — 2018 Co-founder of Indigo Wood

Co-founder of Indigo wood (wood design studio)Logo design, visual communication, brand promotion, communication with customers, suppliers and partnersProduct design, handmade products

2012 — 2013 Co-founder of skvelaposta.sk

Development of user interface, administrator environment and background processes, communication with programmer, making of market. plans, campaigns for online and promotional materials, communicating with partners and suppliers

2011 - 2012 Pergamen Trnava

Internship, work of graphic designer

2010 Volunteer at the Divadelná Nitra festival

designing content of the Journal